VERENIGING VOLKSTUIN COMPLEXEN LEUSDEN

Zoals vastgesteld bij de akte van omzetting van de te Leusden gevestigde stichting:

Stichting Volkstuin Complexen Leusden, in Vereniging Volkstuin Complexen Leusden op 15 februari 1995

verleden voor notaris Mr. D.A. Spek (Spek & Van den Beld, notarissen) te Leusden.

NAAM

Artikel 1

De vereniging draagt de naam:

VERENIGING VOLKSTUIN COMPLEXEN LEUSDEN

(bij verkorting genaamd: V.V.C.L)

ZETEL EN DUUR

Artikel 2

De vereniging heeft haar zetel te Leusden.

De vereniging is op twee maart negentienhonderd éénentachtig als stichting aangegaan voor onbepaalde tijd en na omzetting van de stichting in een vereniging aangegaan voor onbepaalde tijd.

DOEL EN MIDDELEN

Artikel 3

1.De vereniging heeft ten doel: het doen uitoefenen en bevorderen van het tuinieren als amateur in de ruimste van het woord.

2.De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. Het trachten te verkrijgen van geschikt(e) terreinen(en) bestemd voor volkstuinen, zo mogelijk met een permanent karakter

b. Het beheren van één of meer volkstuincomplexen

c. Het geven van voorlichting en het organiseren van cursussen betreffende het tuinieren als amateur

d. Het aankopen van zaden, planten en andere benodigdheden ten behoeve van haar leden

e. Het organiseren van excursies en tentoonstellingen op het gebied van tuinieren als amateur

f. Het samenwerken met gelijk gerichte verenigingen, ook in andere gemeenten

g. Het uitgeven van een eigen verenigingsblad

3.Ter ondersteuning van de activiteiten vermeld onder a tm g in lid 2 van dit artikel maakt de Vereniging deel uit van het Algemeen Verbond van Volkstuinders Verenigingen in Nederland.

LEDEN, ERELEDEN, LEDEN VAN VERDIENSTE, KANDIDAAT-LEDEN EN BEGUNSTIGERS

Artikel 4.

1. Als lid kunnen worden toegelaten meerderjarige natuurlijke personen, aan wie naar het oordeel van het bestuur een tuin als bedoeld in lid 2 van dit artikel in gebruik kan worden gegeven

2. leder lid heeft recht op het gebruik van een door bestuur aan hem toe te wijzen volkstuin

3. Tot erelid kunnen worden benoemd meerderjarige natuurlijke personen die - geen lid van de vereniging zijnde - zich jegens de verenging verdienstelijk hebben gemaakt

4. Tot lid van verdienste kunnen worden benoemd de leden, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt

5. Als kandidaat-lid kunnen worden toegelaten meerderjarige natuurlijke personen die schriftelijk te kennen hebben gegeven een tuin als bedoeld in lid 2 van dit artikel in gebruik te willen nemen, doch voor wie nog geen tuin beschikbaar is. Zij zijn geen leden in de zin van de wet.

6. Begunstigers zijn natuurlijke en rechtspersonen die de vereniging steunen met een jaarlijkse bijdrage zonder dat daaruit enige verplichting voortvloeit voor de vereniging. Zij zijn geen leden in de zin van de wet.

7. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

TOELATING

1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, kandidaat-leden en begunstigers

2. Bij niet-toelating tot lid of kandidaat-lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten

3. Ereleden en leden van verdienste worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van het bestuur

AANVANG VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 6

1. Het lidmaatschap vangt aan bij toetreding tot vereniging.

2. Het moment van toetreding moet blijken uit een door het bestuur schriftelijk verstrekte Kennisgeving van Toelating

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 7

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door overlijden van het lid, behoudens het bepaalde in lid 2 van dit artikel

b. door opzegging door het lid, schriftelijk aan het bestuur

c. door opzegging namens de vereniging.

Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij statuten opgesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het te laten voortduren.

d. door ontzetting.

Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2. Bij overlijden kan het lidmaatschap desgewenst overgaan op de echtgeno(o)t(t)e, kinderen of stiefkinderen van de overledene, mits aan het gestelde in artikel 4 lid 1 wordt voldaan en mits betrokkenen niet is ontzet uit het lidmaatschap van een andere volkstuinvereniging.

3. Opzegging namens de vereniging geschiedt schriftelijk door het bestuur, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.

4. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan slechts geschieden aan het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste vier weken.

In bijzondere gevallen kan het bestuur ten gunste van het lid hier van afwijken.

Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

5. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgend op de datum waartegen was opgezegd.

6. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een lid voorts mogelijk:

a. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is geworden of is medegedeeld.

Het besluit is alsdan niet op dat lid van toepassing.

Een lid is evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit waarbij de verplichtingen van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijner opzichte uit te sluiten

b. binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is medegedeeld.

7. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

8. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voort duren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering.

Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

9. Het bestuur kan besluiten een lid van de vereniging te schorsen. Zodanig besluit tot schorsing is mogelijk indien het bestuur de overtuiging is toegedaan - weke overtuiging het bestuur in redelijkheid heeft mogen verkrijgen – dat het betrokken lid voornemens is handelingen te verrichten dan wel na te laten, van zodanig aard dat dit handelen of nalaten grond zou opleveren voor een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap indien het zou zijn voorgevallen.

10. Een lid dat overeenkomstig het bepaalde in lid 8 of lid 9 van dit artikel is geschorst, kan gedurende de schorsing geen van zijn lidmaatschapsrechten uitoefenen.

11. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd.

VERMOGEN EN GELDMIDDELEN

Artikel 8

1. Het begin-vermogen van de vereniging wordt gevormd door het eind-vermogen van de stichting: Stichting Volkstuin Complexen Leusden bij de omzetting van deze in de vereniging: Vereniging Volkstuin Complexen Leusden. Overeenkomstig het bepaalde in arikel 2:18 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek mogen het vermogen dat voornoemde stichting bij gemelde omzetting heeft en de vruchten daarvan slechts met toestemming van de rechter anders worden besteed dan vóór deze omzetting was voorgeschreven.

2. De geldmiddelen worden gevormd door:

a. inleggelden

b. contributies

c. baten van in gebruik geven van grond

d. gekweekte rente

e. toevallige baten.

 

JAARLIJKSE BIJDRAGEN EN ANDERE VERPLICHTINGEN

Artikel 9.

1. De leden en kandidaat-leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, zoals die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.

Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

3. Hoogte en karakter van de jaarlijkse bijdrage alsmede van de inleggelden worden jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld.

4. De leden zijn verplicht de hen in gebruik toegewezen tuin goed en regelmatig te onderhouden.

5. De leden zijn gehouden tot het betalen van een periodieke vergoeding wegens het gebruik van de hen toegewezen tuin, zoals deze door algemene vergadering is vastgesteld.

De hoogte van deze vergoeding kan per tuin verschillend zijn


VERENIGINGSJAAR

Artikel 10

Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december daaropvolgend.

 

BESTUUR (benoeming, schorsing, ontslag)

Artikel 11

1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste vijf personen, bestuurders genaamd, die door de algemene vergadering worden benoemd.

De benoeming geschiedt uit de leden, behouden het bepaalde in lid 2.

2. De algemene vergadering kan besluiten dat één bestuurder buiten de leden wordt benoemd.

3. De benoeming van bestuurders geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4.

Tot het opmaken van een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden.

De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld.

Een voordracht door tien of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.

6. Inden er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP – PERIODIEK LIDMAATSCHAP - SCHORSING

Artikel 12

1. Iedere bestuurder, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.

Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

2. Iedere bestuurder treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding.

De aftredende is te allen tijde herkiesbaar, wie in een tussentijdse vacature benoemd wordt neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

3. De functie van bestuurder eindigt voorts:

a. ten aanzien van een bestuurder die uit de leden is benoemd: door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.

b. door bedanken.

BESTUURSFUNCTIES – BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR

Artikel 13

1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.

Het kan voor ieder hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen.

Een bestuurder kan meer dan één functie bekleden.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt die door het bestuur worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.

In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.

3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING

Artikel 14.

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2. Indien het aantal bestuurders beneden vijf doch niet lager dan twee is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.

Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

4. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan slechts door de vereniging een beroep worden gedaan.

Het vereiste van goedkeuring van de algemene vergadering geldt mede voor de bevoegdheid van het bestuurt tot vertegenwoordiging van de vereniging ter zake voren omschreven handelingen.

5. Het bestuur behoeft eveneens voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:

l. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen bedrag te boven gaande.

ll. a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;

b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend.

c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de verenging verleend bankkrediet

d. het aangaan van dading;

e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uistel kunnen lijden;

f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

6. Onverminderd het in laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur.

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders en aan de voorzitter alleen.

 

JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 15

1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en éénendertig december.

2. Het bestuur is verplicht van vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de vereniging en over het gevoerde beleid en legt een balans en een staat van baten en lasten met toelichting aan de vergadering over.

Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt.

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en breng aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige doen bijstaan.

Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

6. De last van de kascommissie kan te allen tijden door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kascommissie.

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaar lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16

1. Aan de vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden.

In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15 met het verslag van de aldaar bedoelde kascommissie;

b. de benoeming van de in artikel 15 bedoelde kascommissie voor het volgende verenigingsjaar;

c. vaststelling van het bedrag of de waarde als bedoeld in artikel 14 lid 5 sub l;

d. voorziening in eventuele vacatures;

e. voorstelen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 20 of bij advertentie in ten minste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuurders belasten met de leiding van de vergadering en met het opstellen van de notulen.

 

TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 17

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, de bestuurder de geen lid van de vereniging is, alle aspirant leden en alle begunstigers.

Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuurders met dien verstande dat zij toegang hebben tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld.

Zij hebben tevens het recht in die vergadering het woord te voeren.

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen besluit de algemene vergadering.

3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. De bestuurder die geen lid van de vereniging is, heeft een raadgevende stem.

4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Een lid kan slechts voor ten hoogte twee andere leden als gemachtigde optreden.

VOORZITTERSCHAP - NOTULEN

Artikel 18

1. De algemene vergaderingen worden, tenzij de situatie zich voordoet als omschreven in artikel 16 lid 4, laatste zin, geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger.

Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuurders, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de algemene vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

 

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vind een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

5. Inden bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.

7. Ale stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn dezen niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding, ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

Artikel 20

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.
De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4
De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde

STATUTENWIJZIGING

Artikel 21

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit  van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten twee/derde van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Is niet ten minste twee/derde van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken doch niet eerder dan zeven dagen daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal dan aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.Tot het doen verlijden van die akte is iedere Bestuurder bevoegd.

 

ONTBINDING

Artikel 22

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

2. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.

3. a. Het batig saldo na vereffening wordt, voorzover afkomstig uit het eind-vermogen van na te noemen stichting, bestemd voor een doel dat zo veel mogelijk overeenkomt met het doel, zoals geformuleerd in de statuten van de stichting: Stichting Volkstuin Complexen Leusden, vóórdat deze stichting werd omgezet in de Vereniging Volkstuin Complexen Leusden.
Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan dit batig saldo worden gegeven, mits met toestemming van rechter.

b. Het batig saldo na vereffening vervalt, voor zover niet afkomstig uit het eind-vermogen van voornoemde stichting, aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. leder van hen ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan dit batig saldo worden gegeven.

4.De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschreven.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 23

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

………………………………………………………………………………………………………………

Slot

De comparanten zijn mij, notaris bekend....................................................................................

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Leusden op de datum, in het hoofd dezer akte

vermeld. …………………………………………………………………………………………..

Vervolgens is deze akte door de comparanten en mij, notaris ondertekend. ………………….

========================================================================

  • Statuten VVCL , opgericht 15 februari 1995 •