TUIN REGLEMENT  

Uitwerking van art. 23 en 24 van het Huishoudelijk Reglement. 

1.Algemeen niet toegestaan op het complex:

 • De tuin anders te gebruiken dan voor het kweken van groenten, fruit en/of bloemen.
 • Onbevoegden toe te laten (Alleen leden en personen met toestemming van leden hebben toegang tot het complex) .     
 • Kinderen beneden de 10 jaar zonder geleide toe te laten.  
 • Honden mee te nemen of bij de ingang van het complex vast te leggen.
 • De tuin van een ander te betreden zonder diens aanwezigheid, tenzij met schriftelijke toestemming, uitgezonderd bestuursleden en tuincommissarissen.
 • Eigendommen van de vereniging of leden te beschadigen of te ontvreemden.
 • Tegelpaden, grenspalen of afrasteringen te verwijderen of te beschadigen.
 • De taluds van de sloot te beschadigen of als (afval-)bergplaats te gebruiken
 • Eigendommen van de vereniging (kruiwagens, andere hulpmiddelen) mee te nemen en buiten het complex te gebruiken, anders dan voor het afvoeren van tuinafval naar de groendepots.
 • Kranen anders te bedienen dan met de daarvoor bestemde sleutel.
 • Tuinbenodigdheden, mest, plantmateriaal, groente, bloemen of andere zaken te verkopen.
 • Drukwerken te verspreiden of plakkaten aan te brengen, rond te gaan met lijsten en collectes te houden.
 • Tuin- en/of andersoortig afval over het hek te werpen.
 • Bij het betreden en het verlaten van het complex de Punt en de Valeriaan de hekken onnodig lang, zonder toezicht, open te laten staan.
 • Het besproeien/beregenen van de tuinen.
 • De tegels en voegen in het aangrenzende deel van het algemene pad worden schoon gehouden tot het midden van het pad.

2. Algemeen onderhoud

 • De tuin dient 15 april geschoond te zijn van oude wintervegetatie.
 • De tuin dient 1 november schoon te zijn van plantenresten.
 • Tijdelijke plastic kassen dienen te zijn verwijderd.
 • Tuinen dienen, het gehele jaar door, zoveel mogelijk vrij van onkruid te zijn.

3. Bestrijdingsmiddelen
Het gebruik van niet-biologische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.
Er kan een uitzondering worden gemaakt voor zeer extreme gevallen, dit kan alleen met toestemmingen onder direct toezicht van het bestuur.

4. Verduurzamingproducten.
Het gebruik van verduurzamingsmiddelen (verf, carbolineum, olie etc.) dient met grote voorzichtigheid te geschieden, om vervuiling van de grond te voorkomen.

5. Opslag van mest, compost en materialen.
Tuinmateriaal, mest, compost of ander materiaal: alleen op het eigen tuinperceel opslaan. De opslag van deze materialen moet beperkt blijven tot die materialen/benodigdheden, die een functie hebben met betrekking tot het tuinieren en als zodanig ook daadwerkelijk door de huurder
van het betreffende perceel gedurende het seizoen worden gebruikt.
De opslag van organische mest dient tussen 1 februari en 31 augustus goed afgedekt te zijn.
Mest- en composthopen mogen niet binnen 5 meter van een sloot worden opgezet.

6. Tuinafscheidingen.
Tuinafscheidingen exact op de grens dienen te worden gemaakt van palen met geplastificeerd ijzerdraad of gaas.
Een groene haag mag alleen worden geplant met toestemming van de huurder van de aangrenzende tuinen.                                                                                               De haag dient minimaal 0,5 meter uit de grens op de tuin van de huurder te worden geplant en mag niet uitsteken over de tuingrens en niet hoger zijn dan 1,20 meter.         Overhangende takken mogen worden verwijderd.

7. Slootkanten.
De 2,5 meter brede oever op de Punt en de 5 meter brede oever voor de Valeriaan, tussen de waterkant en de insteekberm, mag niet worden aangetast. Deze dient voor het instandhouden van een stabiel talud en het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden door het waterschap. Deze bermen mogen niet voor opslag of andere doeleinden worden gebruikt en dienen door de tuinders van de aangrenzende tuinen te worden onderhouden.

8.Bomen, struiken en hoge gewassen.
Bomen mogen niet binnen 1,5 meter van de tuingrens worden geplant, ze mogen niet hoger worden dan 2,5 meter en niet over de tuinafscheiding uitsteken.
Struiken, bol-/knolgewassen hoger dan 1 meter mogen niet binnen 0,5 meter van de tuingrens worden geplant en mogen niet over de tuingrens uitsteken of hinderlijk zijn voor gebruikers van de paden.

9. Overlast gevende plantensoorten.
Het is niet toegestaan soorten te kweken die op enigerlei wijze zorgen voor overlast op het tuinencomplex, zoals door zaadvorming of wortelstokken.

10.Wettelijke bepalingen.
Het kweken van plantensoorten die bij de wet verboden zijn is niet toegestaan, het kweken van wiet valt hieronder.
Aardappels mogen op hetzelfde tuingedeelte niet gepoot worden binnen een periode van 3 jaar.
Alle andere, hier niet genoemde, wettelijke bepalingen zijn van kracht en dienen te worden nageleefd.

11. Bouwwerken.
Voor het plaatsen van bouwwerken/opstallen dient men contact op te nemen met de tuincommissaris, zonder toestemming mag niets geplaatst worden.
Het plaatsen van een kas kan alleen op percelen van 100m2 of groter.

12. Royement.
Indien een tuinlid na drie schriftelijke waarschuwingen van de TC geen gehoor geeft aan een van de bovenstaande regelingen, volgt automatisch royement.

13.Tot slot.
Daar waar het reglement niet in voorziet, neemt de tuincommissaris een voorlopig besluit. Nabespreking in het bestuur vindt plaats, het bestuur neemt vervolgens een definitief besluit.


Dit Tuin Reglement treedt in werking veertien dagen nadat het is vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering van 09-03-2011.

Op de ALV van 27 februari 2020 is een klein aantal aanpassingen goedgekeurd, deze zijn in blauw opgenomen.

 

Bestuur van de VVCL.

Voorzitter,………………… ….                                  Secretaris,……………………

 
What do you want to do ?
New mail